Atómová energia musí byť v európskych snoch o čistej energii : Perspektívy

27 janvier 2022

Svetová agentúra pre atómovú energiu víta nedávne vydanie zákona o doplnkovom zastúpení, ktorý uznáva zásadnú udržateľnosť jadrovej energie a presadzuje ju v štandardnej finančnej klasifikácii EÚ. Teraz musí Komisia preukázať svoj záväzok voči skutočne technologicky neutrálnemu rámcu a zabezpečiť, aby kritériá boli konzistentné a vedecky opodstatnené, hovorí Sama Nu Bilbao y Leon, generálny riaditeľ Svetovej asociácieer pre atómovú ener.

Sama Bilbao à Léon

Do roku 2021 bude jadrová energia produkovať štvrtinu elektriny EÚ, z čoho polovicu tvoria emisie uhlíka. Pri miernych investíciách by väčšina existujúcich jadrových elektrární v regióne mohla pokračovať v prevádzke ďalších 20 rokov alebo viac, čím by sa ušetrila veľká časť nízkouhlíkovej elektrickej energie v Európe. Okrem toho mnohé európske krajiny pokračujú vo výstavbe nových jadrových reaktorov, ktoré ďalej pomôžu dosiahnuť nulovú čistotu. Popri dekarbonizačných cieľoch Parížskej dohody sa nedávno intenzívna pozornosť venovala potrebe bezpečnejšej a lacnejšej výroby, pretože nedostatok plynu a chladné zimy zvýšili ceny elektriny.

Napriek Tomu SA Európska Komisia (EK) Už Roky Naťahuje, Či Zaradiť Alebo Néezarať JEJ Najväčšiu Čistú Elektrinu Do Svojej Vysoko Medializovanej Fixnej ​​Finančnej Klasifikácie, Umožnila Vytvorenie Technologicky neutrálnej Neutrálnej Na Vedeckom Základe. Politický cirkus. Zahrnutie jadrovej energie do klasifikácie EÚ je nevyhnutné pre inštitucionálnych investorov, aby sa zabezpečilo, že jadrové programy budú v súlade s cieľmi EÚ v oblasti trvalej udržateľnosti, aby sa otvoril prístupi k nízkonákladovému vandou. V tejto súvislosti sa v o návrhu zákona doplnkovom zastupovaní (CDA), ktorý bol predložený 31. decembra 2021, uznáva významný klimatický Prínos jadrových elektrární, stanovujú sa kritéria vhodnosti ich klasifikácie un treba ho pochváliť za výrazné zlepšenie.

Bola to dlhá cesta, no ešte sa neskončila.

Pred dvoma rokmi vo svojej záverečnej správe Technická expertná skupina (TEG) pre udržateľné financovanie uviedla, že nemá dostatok odborných znalostí na to, aby rozhodla, či jadrovú energiu zaradiť do taxonómie. Po veľkých ťažkostiach EK požiadala Spoločné výskumné centrum (JRC), svoju nezávislú vedeckú a technickú službu, aby vykonalo hĺbkovú analýzu udržateľnosti jadrovej energie. V Marci 2021 JRC Zverejnilo Komplexnú Správu, V Kotorej Sa Uvádza, Že Jadrová Energia Nie Jetabia Ako iné Technológie Už Zahrnuté V Klasifikácii, Un Koncom Júna Súhlasili Dve ďalšie Nezávlamé Skupiny Odborníkov.

Volebná komisia už šesť mesiacov zastáva názor, že veda je trvalo udržateľný zdroj energie, ktorý môže zohrať významnú úlohu pri zmierňovaní klimatických zmien. Potvrdila to správa Európskej hospodárskej komisie OSN (EHK OSN) z novembre 2021, ktorá ukazuje, že vplyvy životného cyklu jadrovej energie sú najnižšie zo všetkých odhadovaných zdrojov energie vránias žne vetra

Napriek týmto silným vedeckým dôkazom však navrhovaná jadrová energia CDA predstavuje iba « strednú technológiu », čo vylučuje jej príspevok k transformácii čistej v Energie po Roku 2045. EUROPE Kontrolujte projekty, ktoré sa kvalifikujú faire tejto kategórie alebo aspoň zbytočne komplikujú, zaťažujú un neistia procès-. Hoci ešte nie je komerčne dostupný, zahŕňa to potrebu, aby všetky v súčasnosti fungujúce a nové pece používali takzvané „palivo odolné voči nehodám“. Stanovuje Tiež Svojvoľné PožiaDavy Na Dostupnosť Prevádzkových Zariadení Na Likvidáciu Odpadu, Ktoré Nie Sú v Súlade Súlade Súlade Z Hľadiska Udržateľnosti, Na Rozdiel Od ProCesov na Mieste Vedených Komunitou. EK dáva dodatočné právomoci, aby v každom prípade určila, či jednotlivé projekty spĺňajú všetky kritériá.

Navrhovaný CDA pochádza od GR FISMA, finančnej zložky EK. Je prekvapujúce, že generálnemu riaditeľstvu pré banky une kapitálové trhy vyhovuje rozhodovanie o « najlepšej » TECHNOLOGII používanej v jadrových palivových un jadrových elektrárňach bez riadnej konzultácie, čo je v rozpore s právomocami národných jadrových dozorných orgánov un existujúcimi zákonmi. Un dohody podmienky o Euratome. Jedinou Organizáciou, S Ktorou SA V Navrhovanom CDA Formálne Konzulvalo, JE Platforma Pre Trovalo Udržateľné Finanavanie, Panel Finančných Experov Pozostávajúci Z Niektorých Členov Panelu Technických Experov, Ktorí Nepovažujú za Vhodné Rozhodovať o udržateľnosti Dvoch Jadrových Veľmocí. Pred rokmi. V odpovedi EK zverejnenej 24. januára 2022 sa odhad JRC nezmienil a ukazuje, že sa v skutočnosti nič nedozvedela o dôsledkoch odpadového hospodárstva alebo širšom palivovom cykle.

V skutočnosti pravidlá Európskych regulačných orgánov un Dohovor Euratomu, ktoré upravujú všetky aspekty výroby jadrovej energie, vrátane dlhodobého nakladania s použitým jadrovým palivom un rádioaktívnym odpadom, postačujú na zabezpečenie bezpečného un environmentálne stabilného fungovania atomu. Vybavenie.

Najznámejšie prognózy a scenáre dekarbonizácie, vrátane Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IEA), uznávajú, že dosiahnutie nulovej hodnoty bez výraznéhop prisia k jadroveć námikad energii jerahéve a. Moc. Dvanásť krajín EÚ jednoznačne vyjadrilo svoj zámer zahrnúť jadrovú energiu do svojich programov konverzie čistej energie (Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Maďarsko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovensko a). Poskytnite im vhodné nástroje.

Jadrové projekty sú kapitálovo náročné a vyžadujú si veľkú počiatočnú investíciu, ktorá sa vráti desiatky rokov. Avšak výrobou cenovo dostupnej a čistej elektriny zmierňovanie a zlepšovanie účinkov zmeny klímy a vytváranie dlhodobých pracovných miest výrazne a trvalo prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju. Prístup K Cenovo Dostupnému Financovaniu Dostupnému Pre Hospodárske Činnosti Označené Ako Udržateľné Eú Bude Násifikácie Eú Bude Nástrojom Na Zníženie Celkových Nákladov Nakladov Nakladov Na Jadrové Projekty AV Konečnom Dôsedku Na Zníženie Nákladov Na Energiu Pre Spotrebiteľov Ve. Vzhľadom na naliehavosť un Obrovský rozsah klimatickej výzvy sa EÚ musí zaviazať k technický neutrálnej finančnej STRUKTURE un stanovit vedecky prísne un konzistentné kritéria na zlepšenie zavádzania všetkých osvedčených trvalo udržateľných nízkouhlíkových technológií vrátane jadrovej energie.Désirée Perrault

"Expert en café. Fier fan de voyages. Pionnier des médias sociaux. Ninja de la culture pop. Fanatique de zombies. Expert de la bière."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.